W poniedziałek, 28 maja 2018 r. o godz. 11:00 w auli C (budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101), na posiedzeniu Komisji III Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Środowiskowej, mgr Marcin Sulwińki zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Siedliskowe uwarunkowania sukcesji roślinności na wypalonym torfowisku niskim Biele Suchowolskie”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Studia, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, recenzje opracowali: dr hab. Paweł Piotr Kapusta (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk) i prof. dr hab. Stanisław Kłosowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/