• ekologii kręgowców (dr hab. M. Brzeziński & dr J. Jedlikowski) prowadzi badania zespołów kręgowców w różnych biocenozach Pojezierza Mazurskiego. Szczególne miejsce w naszych badaniach zajmuje problem ekologicznych konsekwencji ekspansji gatunków inwazyjnych oraz ekologia behawioralna ptaków wodno-błotnych. Współpracownicy i doktoranci: mgr P. Chibowski, mgr A. Zarzycka