Seminaria dla magistrantów i doktorantów ZERiOŚ odbywają się w wybrane czwartki od godz. 14:45. Sala seminaryjna 1.148, budynek CNBCh, I piętro. Prowadzi dr hab. Wiktor Kotowski.

 

Agenda:

18 Oct 2018 - animal ecology - Aleksandra Zarzycka, Katarzyna Bińkowska
15 Nov 2018 - biogeochemistry - Witold Gałka, Marta Sokonik
22 Nov 2018- microbial ecology - Marta Sałek, Natalia Khomutovska
06 Dec 2018 - ecotoxicology - Michał Chojnacki, Małgorzata Sandzewicz
20 Dec 2018 - conservation biology / restoration ecology - Magda Drąg, Yulia Semeniuk
10 Jan 2019 - plant ecology - Guixiang Li, Jan Kucharzyk

 

 

Wybrane propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich na rok akademicki 2018/2019

 

Nazwisko i imię/kontakt

Proponowane tematy prac licencjackich

Proponowane tematy prac magisterskich

 

Dr hab. Brzeziński Marcin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 626
CNBCh, pok. 3.146

Preferencje środowiskowe karczownika ziemno-wodnego i ich zmiany sezonowe.

Wieloletnia dynamika liczebności karczownika ziemnowodnego i nornika północnego"

 

Dr Galera Halina
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 625
CNBCh, pok. 1.143

Dynamika rozmieszczenia Poa annua L. w okolicach Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe) [praca na materiale roślinnym dostarczonym przez promotora]

Zmiany w fenologii wybranych gatunków roślin jako reakcja na oddziaływanie miejskiej wyspy ciepła [obserwacje na terenie wybranego miasta, głównie wiosną]

 

Dr Jarzyna Ingeborga
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 541
CNBCh, pok.3.164

Naturalne i sztuczne zbiorowiska słonoroślowe w Polsce. Praca na podstawie literatury.

Glifosat (Roundup) - za i przeciw. Przegląd literatury dokumentujący wpływ na zdrowie i środowisko.

Wpływ solenia ulic w zimie na zieleń miejską. Praca terenowa i laboratoryjna.

 

Dr hab. Iwona Jasser Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (22) 55 26 680              CNBCh, pok.2.126

Izolacja i charakterystyka potencjalnie toksycznych sinic z biologicznych skorup glebowych z zimnej pustyni Pamiru Wschodniego oraz gorącej pustyni w Południowej Kalifornii

Molekularna charakterystyka potencjalnie toksycznych sinic z rzędu Nostocales wyizolowanych z mat mikrobialnych

Cyjanotoksyczność mat mikrobialnych

Wpływ warunków środowiskowych na toksyczność cyjanobakterii z zimnej pustyni w Pamirze Wschodnim i gorącej pustyni Południowej Kalifornii

Zależności pomiędzy parametrami środowiska a potencjalnie toksycznymi sinicami  w matach mikrobialnych zimnej pustyni Wschodniego Pamiru

Zależności pomiędzy parametrami środowiska a potencjalnie toksycznymi sinicami  w matach mikrobialnych na gorącej pustyni w Południowej Kalifornii

 

Dr Ewa Jabłońska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 665
CNBCh, pok.. 1.138

Rola mchów w funkcjonowaniu torfowisk niskich.

Analiza funkcjonalna subfosylnych zbiorowisk bagiennych na podstawie składu gatunkowego makroszczątków w profilach torfowych

 

Dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 528
CNBCh, pok.1.134

Zagadnienia: restytucja ekosystemów zdegradowanych (praca w terenie lub literaturawa); wyzwania ochrony przyrody w świetle najnowszej wiedzy o globalnych zmianach środowiska; mitygacja zmian klimatycznych

Zagadnienia: Wpływ gradientów siedliskowych na roślinność terenów zalewowych i torfowisk (praca terenowa); różnorodność funkcjonalna w badaniach roślinności (praca terenowo-eksperymentalna)

 

Dr Mętrak Monika
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 542
CNBCH, pok.3.152

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z popularyzacją nauki i komunikacją naukową (możliwa wersja teoretyczna lub praktyczna)

Zakres tematyczny: Zagadnienia związane z zanieczyszczeniem gleby, wody i roślin terenów miejskich oraz z właściwościami fizycznymi i chemicznymi osadów organicznych 

 

Dr Namura-Ochalska Anna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 684,
CNBCh, pok. 1.141

Ekspansja obcych gatunków - główne zagrożenie dla zachowania rodzimej flory i roślinności w Kampinoskim Parku Narodowym (do wyboru inne zbiorowiska leśne objęte ochroną obszarową; praca terenowa lub na
podstawie literatury).

Proces zarastania torfowiskami śródleśnych, nieprzepływowych jezior oligotroficznych na Pojezierzu Olsztyńskim; dynamika roślinności, charakterystyka populacji wybranych gatunków i ich przystosowania.
(Praca terenowa, kontynuacja 25 letnich badań na stałych powierzchniach badawczych).

 

Dr Pawlikowski Paweł
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 649
CNBCh, pok.1.140

Stan zachowania i perspektywy ochrony wybranego siedliska Natura 2000 (np. świetlistych dąbrów) w Polsce (praca na podstawie analizy literatury; przygotowanie artykułu przeglądowego)

Uwarunkowania siedliskowe i model limitacji produkcji pierwotnej wybranego typu roślinności mokradłowej (np. objętych programem Natura 2000 fitocenoz kłoci wiechowatej na torfowiskach nakredowych) w Polsce (praca na podstawie badań terenowych)

 

Dr hab. Sudnik-Wójcikowska Barbara, prof. UW
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 624,
CNBCh, pok. 1.139

Biologia, ekologia i chorologia wybranych gatunków inwazyjnych (praca terenowa)

Cenne przyrodniczo obszary w Warszawie i okolicach – stan aktualny i problemy ochrony (praca terenowa)

 

Dr hab. Suska-Malawska Małgorzata, prof. UW
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 510
CNBCh, pok. 3.170

Ochrona gleb w Dyrektywie IED. (ang. Industrial Emissions Directive) 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych na terenach zurbanizowanych.

Zagadnienia z zakresu:

  1. Toksykologia środowiskowa
  2. Stechiometria pierwiastków biogennych w ekosystemach lądowych.
 

Dr hab.  Wódkiewicz Maciej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 651
CNBCh, pok. 1.142

Zmienność Deschampsia antarctica występującej na wybranych siedliskach w antarktycznej oazie Point Thomas. (praca na gotowym materiale)

Kurhany - wyspy środowiskowe, na których zachowała się zmienność genetyczna roślin stepowych.

 

Dr Tomasz Wyszomirski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 55 26 596
CNBCh, pok.1.131

Tematyka: Miejsce niepewności statystycznych w praktyce badań biologicznych (w szczególności ekologicznych) – w jakim stopniu są one brane pod uwagę? Ukierunkowany przegląd literatury z wybranego obszaru badań.

Tematyka: Niepewności statystyczne ukryte w wynikach badań i konsekwencje ich ujawnienia na wybranych przykładach badań biologicznych (w szczególności ekologicznych). Analiza dostępnych danych, symulacje cyfrowe, ocena różnych dróg traktowania niepewności losowych.

Skróty: CNBCh - Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

W dniach 13-15 stycznia 2018 roku w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW odbyły  się warsztaty seminaryjne Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska (ZERiOŚ). W warsztatach uczestniczyło blisko 30 osób z ZERiOŚ oraz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, tj. magistranci, doktoranci i opiekunowie.

Warsztaty rozpoczęto dwoma wykładami plenarnymi dr hab. Bogdana Jaroszewicza oraz dr Marcina Churskiego z Instytutu Biologii Ssaków PAN, a następnie przedstawiono 18 prezentacji magistranckich i doktoranckich.

W trakcie warsztatów zostały również przyznane nagrody i wyróżnienia za najlepsze prezentacje dla magistrantów i doktorantów.  Wśród magistrantów Daniel Tajmel z kierunku Zarządzanie Środowiskiem został  nagrodzony jako autor najlepszej prezentacji a Ewa Osuchowska  i Małgorzata Winkowska zostały wyróżnione.

Spośród doktorantów najlepszą okazała się prezentacja mgr Aleksandry Zarzyckiej a prezentacje mgr Izabeli Jaszczuk i mgr Małgorzaty Sandzewicz zostały wyróżnione.

Poniżej tytuły nagrodzonych i wyróżnionych prezentacji:

Magistranci

Najlepsza prezentacja -  Daniel Tajmel (ZŚ) opiekun dr Monika Mętrak: Honey bees and honey as possible bioindicators of environmental pollution

Wyróżnienie - Ewa Osuchowska (OŚ) opiekun dr hab. Marcin Brzeziński:  Roosts of the forest-dwelling bats oraz Małgorzata Winkowska (ZŚ), opiekun Wiktor Kotowski: Protecting rivers through wise buffer zones management. 

Doktoranci

Najlepsza prezentacja - mgr Aleksandra Zarzycka, opiekun dr hab. Marcin Brzeziński: Factors influencing the decrease of geographical range and population density of the common hamster Cricetus cricetus in Poland

Wyróżnione - mgr Izabela Jaszczuk, opiekun dr hab. Wiktor Kotowski: Bryophytes in fens oraz mgr Małgorzata Sandzewicz, opiekun dr hab. Iwona Jasser: Cyanobacteria in biological soil crusts from contrasting climate and environmental condition.

 Agenda seminarium - pobierz pdf