Prezentowane poniżej zdjęcia Haliny Galera powstały podczas 39. Polskiej Wyprawy Antarktycznej, w której autorka uczestniczyła dzięki finansowanemu przez Narodowe Centrum Nauki grantowi pt. Poa annua w Antarktyce - specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych (projekt badawczy nr 2013/09/B/NZ8/03293)